PASCAL3D+ 3D 物体检测和姿态识别数据集

数据集下载 磁力链 下载帮助

OpenBayes 注册即获得免费算力

PASCAL 3D+ 是一个 3D 物体检测和姿态识别数据集,包括 PASCAL VOC 2012 中 12 个类别物体的 3D 标注,平均每个类别中包含 3000 个实例。

该数据集由斯坦福大学于 2014 年发布,相关论文有《Beyond PASCAL: A Benchmark for 3D Object Detection in the Wild》

2 做种 1 下载 1153 已完成
文件名大小
README.md940 B
README.txt940 B
PASCAL3D+_release1.0.zip980 MB
PASCAL3D+_release1.1.zip6 GB
samples_0.jpg51 KB
samples_1.jpg180 KB
samples_2.jpg150 KB