Piazza Erbe 图片数据集

数据集下载 磁力链 下载帮助

Piazza Erbe Dataset 是一个用于三维重建的图片数据集,其引入了一种用于计算结构和运用的分层方案,通过将图像组织成具有凝聚-聚类的树,并使用重叠度量作为距离。

该数据集由维也纳大学计算机系发布,主要发布人为 R.Toldo、R. Gherardi、M. Farenzena 和 A. Fusiello 。

2 做种 0 下载 761 已完成
  • Piazza Erbe/README.md 1.08 KB
  • Piazza Erbe/README.txt 1.08 KB
  • Piazza Erbe/data/piazzaerbe.sitx 23.27 MB
  • Piazza Erbe/samples_0.jpg 6.58 KB