K-Hairstyle 韩国发型数据集

数据集下载 磁力链 下载帮助

K-Hairstyle 是一个大规模的韩国发型数据集,包含 256,679 张高分辨率图像。K-Hairstyle 数据集包含了多种不同的头发属性和头发分割掩码,由韩国专家发型设计师标注。

1 做种 0 下载 194 已完成
 • K-Hairstyle/README.md 946 B
 • K-Hairstyle/README.txt 946 B
 • K-Hairstyle/data/images/images_rawset001.zip 23.82 GB
 • K-Hairstyle/data/images/images_rawset002.zip 25.45 GB
 • K-Hairstyle/data/images/images_rawset003.zip 24.3 GB
 • K-Hairstyle/data/images/images_rawset004.zip 26.35 GB
 • K-Hairstyle/data/images/images_rawset005.zip 25.18 GB
 • K-Hairstyle/data/images/images_rawset006.zip 26.09 GB
 • K-Hairstyle/data/images/images_rawset007.zip 25.56 GB
 • K-Hairstyle/data/images/images_rawset008.zip 26.02 GB
 • K-Hairstyle/data/images/images_rawset009.zip 26.31 GB
 • K-Hairstyle/data/images/images_rawset010.zip 24.69 GB
 • K-Hairstyle/data/images/images_rawset011.zip 23.05 GB
 • K-Hairstyle/data/images/images_rawset012.zip 25.85 GB
 • K-Hairstyle/data/images/images_rawset013.zip 25.68 GB
 • K-Hairstyle/data/images/images_rawset014.zip 11.08 GB
 • K-Hairstyle/data/images/images_rawset015.zip 25.62 GB
 • K-Hairstyle/data/images/images_rawset016.zip 4.52 GB
 • K-Hairstyle/data/images/images_rawset017.zip 24.74 GB
 • K-Hairstyle/data/images/images_rawset018.zip 4.79 GB
 • K-Hairstyle/data/images/images_rawset019.zip 25.37 GB
 • K-Hairstyle/data/images/images_rawset020.zip 13.86 GB
 • K-Hairstyle/data/images/images_rawset021.zip 24.9 GB
 • K-Hairstyle/data/images/images_rawset022.zip 18.22 GB
 • K-Hairstyle/data/images/images_rawset023.zip 25.22 GB
 • K-Hairstyle/data/images/images_rawset024.zip 19.01 GB
 • K-Hairstyle/data/labels/labels_rawset.zip 4.49 GB