Oxford-IIIT Pets 宠物图像数据集

数据集下载 磁力链 下载帮助

Oxford-IIIT Pets 是一个宠物图像数据集。该数据集涉及 37 个类别(其中犬类 25 类,猫类 12 类),每个类别大约有 200 张图片。这些图像在比例、姿势和光照条件方面有很大的差异。所有图像都有一个相应的 ground truth 标注,包括品种、头部 ROI 和像素级的 trimap 分割。

0 做种 0 下载 202 已完成
  • Oxford-IIIT_Pets/README.md 1.09 KB
  • Oxford-IIIT_Pets/README.txt 1.09 KB
  • Oxford-IIIT_Pets/data/annotations.tar.gz 18.28 MB
  • Oxford-IIIT_Pets/data/images.tar.gz 755.23 MB