Hopkins155 运动分割数据集

数据集下载 磁力链 下载帮助

Hopkins155 数据集由 156 个包含两到三个动作的视频序列组成。每个视频序列的运动对应于一个低维的子空间。每个视频序列有 39 – 550 个从两个或三个运动中提取的数据向量。

序列可以大致分为三类:

 • 棋盘格序列:此类别包括 104 个在受控条件下用手持摄像机拍摄的室内场景序列。对象上的棋盘格图案用于确保大量跟踪点。
 • 交通序列:此类别由移动手持摄像机拍摄的 38 个户外交通场景序列组成。
 • 其他(铰接/非刚性序列):此类别包含 13 个序列,显示受关节,头部和面部运动,人走动等限制的运动。

示例数据:

2 做种 0 下载 134 已完成
 • Hopkins155/README.md 1.43 KB
 • Hopkins155/README.txt 1.43 KB
 • Hopkins155/data/ACCV10JSaC-data.zip 4.98 MB
 • Hopkins155/data/Hopkins155WithVideosPart1.zip 35.86 MB
 • Hopkins155/data/Hopkins155WithVideosPart2.zip 27.19 MB
 • Hopkins155/data/Hopkins155WithVideosPart3.zip 15.8 MB
 • Hopkins155/data/Hopkins155WithVideosPart4.zip 15.37 MB
 • Hopkins155/data/Hopkins155WithVideosPart5.zip 16.51 MB
 • Hopkins155/data/Hopkins155WithVideosPart6.zip 15.05 MB
 • Hopkins155/data/Hopkins155WithVideosPart7.zip 20.32 MB
 • Hopkins155/data/Hopkins155WithVideosPart8.zip 41.21 MB
 • Hopkins155/data/Hopkins155_AdditionalSequences_MissingData.zip 31.7 MB