AFLW2000-3D 人脸检测数据集

日期

1 年前

大小

83.37 MB

机构

Chinese Academy of Sciences

发布地址

www.cbsr.ia.ac.cn

许可协议

其他

特色图像

AFLW2000-3D 数据集由 AFLW 数据库的前 2000 张图像及其 3D 信息组成,用于评估 3D 面部 landmark 检测模型的性能。

这些图像被标注了图像级别的 68 点 3D 面部标志。该数据集中的头部姿势非常多样化,这通常很难被基于 CNN 的人脸检测器检测到。

AFLW2000-3D.torrent

做种 2

下载中 0

已完成 320

总下载 409

 • AFLW2000-3D/
  • README.md
   1.1 KB
  • README.txt
   2.19 KB
   • data/
    • AFLW2000-3D.zip
     83.37 MB