ScanObjectNN 3D 点云数据集

数据集下载 磁力链 下载帮助

ScanObjectNN 是一个真实的 3D 点云分类数据集,益于背景、缺失部分及变形等特点,该数据集极具挑战性。它由从真实世界室内扫描中提取的遮挡对象组成,包含来自 15 个类别的 2,902 个 3D 物体。

原物体由一个带有全局和局部坐标、法线、颜色属性和语义标签的点列表来表示。该数据集还提供了部分标注。

1 做种 0 下载 56 已完成
 • ScanObjectNN/README.md 1.18 KB
 • ScanObjectNN/README.txt 1.18 KB
 • ScanObjectNN/data/chklst.chk 47 B
 • ScanObjectNN/data/h5_files.zip 12.2 GB
 • ScanObjectNN/data/raw/PB_T25/PB_T25.z01 10 GB
 • ScanObjectNN/data/raw/PB_T25/PB_T25.z02 10 GB
 • ScanObjectNN/data/raw/PB_T25/PB_T25.z03 10 GB
 • ScanObjectNN/data/raw/PB_T25/PB_T25.z04 10 GB
 • ScanObjectNN/data/raw/PB_T25/PB_T25.zip 9.12 GB
 • ScanObjectNN/data/raw/PB_T25_R/PB_T25_R.z01 10 GB
 • ScanObjectNN/data/raw/PB_T25_R/PB_T25_R.z02 10 GB
 • ScanObjectNN/data/raw/PB_T25_R/PB_T25_R.z03 10 GB
 • ScanObjectNN/data/raw/PB_T25_R/PB_T25_R.z04 10 GB
 • ScanObjectNN/data/raw/PB_T25_R/PB_T25_R.zip 5.96 GB
 • ScanObjectNN/data/raw/PB_T50_R/PB_T50_R.z01 10 GB
 • ScanObjectNN/data/raw/PB_T50_R/PB_T50_R.z02 10 GB
 • ScanObjectNN/data/raw/PB_T50_R/PB_T50_R.z03 10 GB
 • ScanObjectNN/data/raw/PB_T50_R/PB_T50_R.z04 10 GB
 • ScanObjectNN/data/raw/PB_T50_R/PB_T50_R.zip 3.98 GB
 • ScanObjectNN/data/raw/PB_T50_RS/PB_T50_RS.z01 10 GB
 • ScanObjectNN/data/raw/PB_T50_RS/PB_T50_RS.z02 10 GB
 • ScanObjectNN/data/raw/PB_T50_RS/PB_T50_RS.z03 10 GB
 • ScanObjectNN/data/raw/PB_T50_RS/PB_T50_RS.zip 7.46 GB
 • ScanObjectNN/data/raw/check.txt 1.3 KB
 • ScanObjectNN/data/raw/object_dataset.zip 9.64 GB
 • ScanObjectNN/data/raw/object_dataset_complete_with_parts .zip 9.64 GB
 • ScanObjectNN/data/raw/object_dataset_indices.zip 473.56 MB