Microsoft COCO Captions 图片描述数据集

数据集下载 磁力链 下载帮助

Microsoft COCO Captions 数据集为 Microsoft Common Objects in COntext (COCO) 数据集中的图像提供了人工生成的图片描述。该数据集为超过 33 万张图片提供超过 150 万条描述。

对于训练集和验证集中的每张图像,都人为标注了 5 段描述。

2 做种 0 下载 515 已完成
  • COCO_Captions/README.md 1.03 KB
  • COCO_Captions/README.txt 1.03 KB
  • COCO_Captions/data/test2017.zip 6.19 GB
  • COCO_Captions/data/train2017.zip 18.01 GB
  • COCO_Captions/data/val2017.zip 777.8 MB