SIDD 图像降噪数据集

数据集下载 磁力链 下载帮助

SIDD 全称 Smartphone Image Denoising Dataset, 是一个图像降噪数据集。该数据集包括来自 10 个场景的约 3 万张噪声图像,由 5 个有代表性的智能手机摄像头拍摄,并生成了它们的 ground truth 图像。该数据集被用于来评估一些降噪算法。

1 做种 0 下载 925 已完成
  • SIDD/README.md 1024 B
  • SIDD/README.txt 1024 B
  • SIDD/data/SIDD_patches.tar.gz 19.17 GB