Make3D 单目深度估计数据集

数据集下载 磁力链 下载帮助

Make3D 数据集是一个单目深度估计数据集,包含 534 对 RGB-D 图像对(包括 RGB 图像及其对应的深度图像)。其中,400 对图像对用于训练,134 对图像用于测试。RGB 图像具有高分辨率,而深度图是低分辨率的。

每帧图像的深度值均由激光雷达进行采集,相较于 Kinect 相机采集的深度信息,该测距仪可以得到室外图像更加精确的深度信息,而且测距范围更大,与普通的深度传感器相比还具有分辨率高、抗干扰能力强等特点。由于 Make 3D 图像中深度层次区分不明显,所以采用颜色热图表示其深度估计结果。

1 做种 0 下载 271 已完成
 • Make3D/README.md 1.42 KB
 • Make3D/README.txt 1.42 KB
 • Make3D/data/Make3D Laser+Image data/Dataset-1/Readme 433 B
 • Make3D/data/Make3D Laser+Image data/Dataset-1/Test134.tar.gz 189.93 MB
 • Make3D/data/Make3D Laser+Image data/Dataset-1/Test134Depth.tar.gz 21.92 MB
 • Make3D/data/Make3D Laser+Image data/Dataset-1/Test134Features_Saxena_Make3D.tar.gz 1.49 GB
 • Make3D/data/Make3D Laser+Image data/Dataset-1/Train400Depth.tgz 54.74 MB
 • Make3D/data/Make3D Laser+Image data/Dataset-1/Train400Img.tar.gz 604.94 MB
 • Make3D/data/Make3D Laser+Image data/Dataset-2/Dataset1_Depths.tar.gz 100.04 KB
 • Make3D/data/Make3D Laser+Image data/Dataset-2/Dataset1_Images.tar.gz 14.18 MB
 • Make3D/data/Make3D Laser+Image data/Dataset-2/Dataset2_Depths.tar.gz 2.79 MB
 • Make3D/data/Make3D Laser+Image data/Dataset-2/Dataset2_Images.tar.gz 142.25 MB
 • Make3D/data/Make3D Laser+Image data/Dataset-2/Dataset3_Depths.tar.gz 19.78 MB
 • Make3D/data/Make3D Laser+Image data/Dataset-2/Dataset3_Images.tar.gz 682.18 MB
 • Make3D/data/Make3D Laser+Image data/Dataset-2/depthmaps.tgz 730.5 KB
 • Make3D/data/Make3D Laser+Image data/Dataset-2/readme_set2.txt 868 B
 • Make3D/data/Stereo+Laser+Image Data/saxena_stereolaserdataset.tar.gz 287.72 MB