YouTube-8M 带标签视频数据集

数据集下载 磁力链 下载帮助

OpenBayes 注册即获得免费算力

YouTube – 8M 是一个带标签的大型视频数据集,它由数百万个 YouTube 视频 ID 组成,包含的 3800 多个可视化实体注释均由机器基于词汇表生成,预先计算的特点让其可被用于单硬盘,这也意味着使用单 GPU 在该数据集上训练基线模型成为可能。

同时,数据集的规模和多样性允许用户对复杂的视听模型进行深入探索,即使是分布式训练,也需要花费数周的时间。

该数据集由 Google 于 2016 年发布。

2 做种 0 下载 1274 已完成
文件名大小
README.md1 KB
README.txt1 KB
2_frame_train_download_plan.json13 B
test.z019 GB
test.z029 GB
test.z039 GB
test.z049 GB
test.z059 GB
test.z069 GB
test.z079 GB
test.z089 GB
test.z099 GB
test.z109 GB
test.z119 GB
test.z129 GB
test.z139 GB
test.z149 GB
test.z159 GB
test.z169 GB
test.z179 GB
test.z189 GB
test.z199 GB
test.z209 GB
test.z219 GB
test.z229 GB
test.z239 GB
test.z249 GB
test.z259 GB
test.z269 GB
test.z279 GB
test.zip7 GB
train.z019 GB
train.z029 GB
train.z039 GB
train.z049 GB
train.z059 GB
train.z069 GB
train.z079 GB
train.z089 GB
train.z099 GB
train.z109 GB
train.z119 GB
train.z129 GB
train.z139 GB
train.z149 GB
train.z159 GB
train.z169 GB
train.z179 GB
train.z189 GB
train.z199 GB
train.z209 GB
train.z219 GB
train.z229 GB
train.z239 GB
train.z249 GB
train.z259 GB
train.z269 GB
train.z279 GB
train.z289 GB
train.z299 GB
train.z309 GB
train.z319 GB
train.z329 GB
train.z339 GB
train.z349 GB
train.z359 GB
train.z369 GB
train.z379 GB
train.z389 GB
train.z399 GB
train.z409 GB
train.z419 GB
train.z429 GB
train.z439 GB
train.z449 GB
train.z459 GB
train.z469 GB
train.z479 GB
train.z489 GB
train.z499 GB
train.z509 GB
train.z519 GB
train.z529 GB
train.z539 GB
train.z549 GB
train.z559 GB
train.z569 GB
train.z579 GB
train.z589 GB
train.z599 GB
train.z609 GB
train.z619 GB
train.z629 GB
train.z639 GB
train.z649 GB
train.z659 GB
train.z669 GB
train.z679 GB
train.z689 GB
train.z699 GB
train.z709 GB
train.z719 GB
train.z729 GB
train.z739 GB
train.z749 GB
train.z759 GB
train.z769 GB
train.z779 GB
train.z789 GB
train.z799 GB
train.z809 GB
train.z819 GB
train.z829 GB
train.z839 GB
train.z849 GB
train.z859 GB
train.z869 GB
train.z879 GB
train.z889 GB
train.z899 GB
train.z909 GB
train.z919 GB
train.z929 GB
train.z939 GB
train.z949 GB
train.z959 GB
train.z969 GB
train.z979 GB
train.z989 GB
train.z999 GB
train.zip8 GB
validate.z019 GB
validate.z029 GB
validate.z039 GB
validate.z049 GB
validate.z059 GB
validate.z069 GB
validate.z079 GB
validate.z089 GB
validate.z099 GB
validate.z109 GB
validate.z119 GB
validate.z129 GB
validate.z139 GB
validate.z149 GB
validate.z159 GB
validate.z169 GB
validate.z179 GB
validate.z189 GB
validate.z199 GB
validate.z209 GB
validate.z219 GB
validate.z229 GB
validate.z239 GB
validate.z249 GB
validate.z259 GB
validate.z269 GB
validate.z279 GB
validate.z289 GB
validate.zip5 GB
test.zip4 GB
train.z019 GB
train.zip7 GB
validate.zip4 GB