YouTube-8M 带标签视频数据集

数据集下载 磁力链 下载帮助

OpenBayes 注册即获得免费算力

YouTube – 8M 是一个带标签的大型视频数据集,它由数百万个 YouTube 视频 ID 组成,包含的 3800 多个可视化实体注释均由机器基于词汇表生成,预先计算的特点让其可被用于单硬盘,这也意味着使用单 GPU 在该数据集上训练基线模型成为可能。

同时,数据集的规模和多样性允许用户对复杂的视听模型进行深入探索,即使是分布式训练,也需要花费数周的时间。

该数据集由 Google 于 2016 年发布。

2 做种 286 下载 358 已完成
文件名大小
README.md1.22 KB
README.txt1.22 KB
2_frame_train_download_plan.json13 B
test.z019.77 GB
test.z029.77 GB
test.z039.77 GB
test.z049.77 GB
test.z059.77 GB
test.z069.77 GB
test.z079.77 GB
test.z089.77 GB
test.z099.77 GB
test.z109.77 GB
test.z119.77 GB
test.z129.77 GB
test.z139.77 GB
test.z149.77 GB
test.z159.77 GB
test.z169.77 GB
test.z179.77 GB
test.z189.77 GB
test.z199.77 GB
test.z209.77 GB
test.z219.77 GB
test.z229.77 GB
test.z239.77 GB
test.z249.77 GB
test.z259.77 GB
test.z269.77 GB
test.z279.77 GB
test.zip7.87 GB
train.z019.77 GB
train.z029.77 GB
train.z039.77 GB
train.z049.77 GB
train.z059.77 GB
train.z069.77 GB
train.z079.77 GB
train.z089.77 GB
train.z099.77 GB
train.z109.77 GB
train.z119.77 GB
train.z129.77 GB
train.z139.77 GB
train.z149.77 GB
train.z159.77 GB
train.z169.77 GB
train.z179.77 GB
train.z189.77 GB
train.z199.77 GB
train.z209.77 GB
train.z219.77 GB
train.z229.77 GB
train.z239.77 GB
train.z249.77 GB
train.z259.77 GB
train.z269.77 GB
train.z279.77 GB
train.z289.77 GB
train.z299.77 GB
train.z309.77 GB
train.z319.77 GB
train.z329.77 GB
train.z339.77 GB
train.z349.77 GB
train.z359.77 GB
train.z369.77 GB
train.z379.77 GB
train.z389.77 GB
train.z399.77 GB
train.z409.77 GB
train.z419.77 GB
train.z429.77 GB
train.z439.77 GB
train.z449.77 GB
train.z459.77 GB
train.z469.77 GB
train.z479.77 GB
train.z489.77 GB
train.z499.77 GB
train.z509.77 GB
train.z519.77 GB
train.z529.77 GB
train.z539.77 GB
train.z549.77 GB
train.z559.77 GB
train.z569.77 GB
train.z579.77 GB
train.z589.77 GB
train.z599.77 GB
train.z609.77 GB
train.z619.77 GB
train.z629.77 GB
train.z639.77 GB
train.z649.77 GB
train.z659.77 GB
train.z669.77 GB
train.z679.77 GB
train.z689.77 GB
train.z699.77 GB
train.z709.77 GB
train.z719.77 GB
train.z729.77 GB
train.z739.77 GB
train.z749.77 GB
train.z759.77 GB
train.z769.77 GB
train.z779.77 GB
train.z789.77 GB
train.z799.77 GB
train.z809.77 GB
train.z819.77 GB
train.z829.77 GB
train.z839.77 GB
train.z849.77 GB
train.z859.77 GB
train.z869.77 GB
train.z879.77 GB
train.z889.77 GB
train.z899.77 GB
train.z909.77 GB
train.z919.77 GB
train.z929.77 GB
train.z939.77 GB
train.z949.77 GB
train.z959.77 GB
train.z969.77 GB
train.z979.77 GB
train.z989.77 GB
train.z999.77 GB
train.zip8.91 GB
validate.z019.77 GB
validate.z029.77 GB
validate.z039.77 GB
validate.z049.77 GB
validate.z059.77 GB
validate.z069.77 GB
validate.z079.77 GB
validate.z089.77 GB
validate.z099.77 GB
validate.z109.77 GB
validate.z119.77 GB
validate.z129.77 GB
validate.z139.77 GB
validate.z149.77 GB
validate.z159.77 GB
validate.z169.77 GB
validate.z179.77 GB
validate.z189.77 GB
validate.z199.77 GB
validate.z209.77 GB
validate.z219.77 GB
validate.z229.77 GB
validate.z239.77 GB
validate.z249.77 GB
validate.z259.77 GB
validate.z269.77 GB
validate.z279.77 GB
validate.z289.77 GB
validate.zip5.57 GB
test.zip4.95 GB
train.z019.77 GB
train.zip7.3 GB
validate.zip4.88 GB