VQA-E 视觉问答解析数据集

日期

2 年前

大小

91.41 MB

机构

University of Science and Technology of China

发布地址

github.com

许可协议

其他

特色图像

VQA-E 全称 Visual Question Answering with Explanation,是带有解析的视觉问答数据集,其涉及的模型需要预测并生成答案解析。它是由 VQA v2 数据集自动衍生出来的,为每个 “图像-问题-答案三要素” 合成为一个文本解析,这使得问答过程更容易理解和可追溯。

VQA-E.torrent

做种 2

下载中 0

已完成 354

总下载 278

 • VQA-E/
  • README.md
   1.07 KB
  • README.txt
   2.14 KB
   • data/
    • VQA-E_train_set.json
     61.41 MB
    • VQA-E_val_set.json
     91.41 MB