DAQUAR 真实世界图像问答数据集

日期

1 年前

大小

414.12 MB

机构

发布地址

www.mpi-inf.mpg.de

特色图像

DAQUAR,全称 DAtaset for QUestion Answering on Real-world images,是一个关于图像的人类问答的数据集。该数据集的图像来自于 NYU-Depth v2 数据集,都是关于室内场景的 RGBD 图像,其中 795 张用于训练,654 张用于测试。 DAQUAR 中的 question/answer pairs 主要有两种类型:自动生成的和人工标注的。

DAQUAR.torrent

做种 0

下载中 2

已完成 194

总下载 274

 • DAQUAR/
  • README.md
   1.2 KB
  • README.txt
   2.4 KB
   • data/
     • Consensus data on DAQUAR/
      • human_answers-consensus
       827.56 KB
     • DAQUAR builds upon NYU Depth v2 by N. Silberman et.al./
      • nyu_depth_images.tar
       411.98 MB
     • Full DAQUAR (all classes)/
      • qa.894.raw.test.txt
       412.32 MB
      • qa.894.raw.train.txt
       412.72 MB
      • qa.894.raw.txt
       413.46 MB
      • test.txt
       413.46 MB
      • train.txt
       413.47 MB
     • Metrics measuring performance/
      • calculate_wups.py
       413.48 MB
      • compute_consensus.py
       413.48 MB
      • gt_questions.txt
       413.48 MB
      • pred_answers.txt
       413.48 MB
     • Reduced DAQUAR (37 classes and 25 test images)/
      • qa.37.raw.reduced.test.txt
       413.5 MB
      • qa.37.raw.train.txt
       413.72 MB
      • qa.37.raw.txt
       414.12 MB
      • sampled_test_names.txt
       414.12 MB