ESC-50 环境声音分类数据集

ESC-50 数据集是 2000 个环境声音记录的标注集合,用于进行环境声音分类的研究。该数据集主要包括 2000 个长达 5 秒的录音,录音可分为动物、自然、人类、户内、户外共 5 类。