Piazza Dante 图片数据集

数据集下载 磁力链 下载帮助

Piazza Dante Dataset 是一个用于三维重建的图片数据集,其引入了一种用于计算结构和运用的分层方案,通过将图像组织成具有凝聚-聚类的树,并使用重叠度量作为距离。

该数据集由维也纳大学计算机系发布,主要发布人为 R.Toldo、R. Gherardi、M. Farenzena 和 A. Fusiello 。

4 做种 0 下载 717 已完成
  • Piazza Dante/README.md 1.09 KB
  • Piazza Dante/README.txt 1.09 KB
  • Piazza Dante/data/dante.zip 5.02 MB
  • Piazza Dante/samples_0.jpg 114.87 KB
  • Piazza Dante/samples_1.jpg 127.95 KB
  • Piazza Dante/samples_2.jpg 109.4 KB